Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Tag: โปรแกรม i2

Adding an image

Adding an image คือการแทนที่ icon มาตรฐานที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้อยู่ในรูป Icon Theme line และ Event Frame ให้นำเสนอด้วยรูปภาพที่เราปรับแต่งได้

Setting the description

Setting the description การเพิ่มคำอธิบาย เพื่อขยายความข้อความให้กับ Entity รวมถึงการให้ระดับความน่าเชื่อถือ ของแต่ละรายการ

Adding Information to Item

Adding Information to Item คือการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ Entity และ Link ในส่วนนี้คือการกำหนดคุณสมบัติให้กับรายการดังกล่าว

Linking Entities

Linking Entities คือการเชื่อมโยงหรือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Entities เพื่ออธิบายหรือบรรยายความสำพันธ์ระหว่าง 2 Entity

Importing with a specification

Importing with a specification การนำเข้าข้อมูลด้วยรูปแบบหรือข้อกำหนดที่เรากำหนดขึ้นมาเอง ตามขั้นตอนตัวช่วยของโปรแกรมในการนำเข้า

Modify item appearance

Modify item appearance คือการปรับแต่งรายการที่แสดงผลบนชาร์ต ให้เห็นได้ชัดขึ้น หรือเพื่อเน้นรายการที่น่าสนใจ ให้แตกต่างจากค่าเบื้องต้นที่โปรแกรมสร้างไว้ให้