Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Category: i2_Modify item appearance

Modify item appearance

Modify item appearance คือการปรับแต่งรายการที่แสดงผลบนชาร์ต ให้เห็นได้ชัดขึ้น หรือเพื่อเน้นรายการที่น่าสนใจ ให้แตกต่างจากค่าเบื้องต้นที่โปรแกรมสร้างไว้ให้

Displaying icon frames

การโชว์เฟรมของ Icon เราสามารถเพิ่มสีของเฟรมที่อยู่รอบๆๆขอบของ Entity ที่รูปแบบการนำเสนอในลักษณะที่เป็น Icon ได้