Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Category: Cloud hosting

DNS from Cloudflare

DNS from Cloudflare การใช้ DNS Server ของ Cloudflare ที่ง่ายและรวดเร็วสะดวกมากในกรณีที่เรามีปัญหากับการจัดการ DNS Server

Apache Virtual Hosts on Ubuntu 20.04

Apache Virtual Hosts on Ubuntu 20.04 เป็นบทความที่เขียนขึ้นมาเพื่ออ้างอิงในการจัดทำ virtual hosts บน Ubuntu เหตุที่ต้องจัดเพื่อลดการเช่าพื้นที่และต้องการทดสอบการทำงาน

สร้าง Droplet บน DigitalOcean

สร้าง Droplet บน DigitalOcean คือขั้นตอนการเข้าไปสร้าง Server จำลองที่ทางผู้ให้บริการจัดกทำขึ้น ก่อนจะติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อสร้างเป็น Hosting

Namecheap ชี้ไปยัง IP Server

Namecheap ชี้ไปยัง IP Server ความหมายคือการจัดการปรับแต่ง โดเมนเนมที่เราจดทะเบียนไว้ที่ Namecheap ให้ชี้ไปยังหมายเลข Public กรณีเราทำ Server เองที่บ้าน

Lamp บน Ubuntu 22.04 lts

LAMP บน Ubuntu 22.04 lts คำว่า “lamp” มันคือคำย่อมาจากกลุ่มของ software ที่เราติดตั้งด้วยกัน เพื่อให้ Server ที่เราต้องการทำเป็นโอสต์เว็บไซต์ ที่เขียนด้วย PHP  มันประกอบไปด้วย Linux operating system with the Apache web server. The site data is stored in a MySQL database, and dynamic content is processed by PHP.

สำรองข้อมูล WordPress

บทความนี้ คือรูปแบบและวิธีการสำรองข้อมูล Wordpress ในกรณีที่เราติดตั้งหรือสร้าง Hosting ผ่านทาง Droplet ของ DigitalOcean ซึ่งเป็นการติดตั้งผ่าย Linux ที่ทางผู้ให้บริการจำลองไว้ให้ แล้วเรามาติดตั้ง Famp เพิมเติม หลังจากจากนั้น ได้ติดตั้ง Wordpress ลงบน Hosting ที่เราสร้าง

การออกใบรับรอง CA ให้กับ Ubuntu 22.04

Let’s Encrypt  คือผู้ออกใบรับรอง  (Certificate Authority หรือ CA) ให้เราสามารถใช้งาน HTTPS เพื่อเข้ารหัสบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา ช่วยจัดการในการติดตั้ง TLS/SSL ฟรี  โดยดำเนินการผ่านทางตัวซอฟแวร์ที่เรียกว่า Certbot ในการติดตั้งนั้นสามารถติดตั้งใบรับรองได้ทั้ง Apache และ Nginx