Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Category: i2_Search for information

Search for information

Search for information สรุปคำสั่งการหารายละเอียดในชาร์ต เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการค้นหาเครือข่ายกับการหารายละเอียดในชาร์ต

คำสั่ง Search ในโปรแกรม i2

คำสั่ง Search ในโปรแกรม i2 เป็นการค้นหาตัวเลขหรือตัวอักษร หรือวันที่ ว่ามีในคุณสมบัติของรายการใหนบ้าง เป็นการค้นที่ค้อนข้างจะกว้าง

คำสั่ง Find text ในโปรแกรม i2

คำสั่ง Find text ในโปรแกรม i2 การวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งใน Notebook Analyst คือการค้นหาคำหรือวลีเฉพาะในข้อมูลของรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหารายการในชาร์ตทั้งหมด ที่มีชื่อถนนหรือหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะได้ การค้นหา เงือนไขในการค้นหา