Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Search for information

Search for information คือการค้นหาข้อมูลในเชิงรายละเอียดที่เราต้องการทราบ มันจะในกลุ่ม Find Item ของ Analyze Tab ข้อมูลที่เราต้องการค้นหาคือข้อมูลที่อยู่ในคุณสมบัติของรายการ ( Entity และ link) ในกลุ่มคำสั่งนี้ประกอบไปด้วยคำสั่งหลายคำสั่ง เพื่อให้เห็นในภาพรวมจึงรวบรวมคำสั่งแต่ละคำสั่งมาอธิบายเบื้องต้น และจะลงลึกรายละเอียดให้ตาม Link ที่แนบมาให้แล้ว

จากภาพด้านล้างจะเห็นว่ามีการแบ่งการค้นหาออกเป็นสองกลุ่ม คือการค้นหาข้อมูลในเชิงรายละเอียดตามบทความนี้ ส่วนการค้นหากลุ่มของเครือข่ายได้เขียนแยกเป็นอีกบทความสามารถอ่านได้ที่นี้

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การค้นหาข้อมูล  คือการค้นหาว่ามีข้อมูลอะไรที่เราสนใจบ้างในรายการที่แสดงผลบนชาร์ต ข้อมูลจะอยู่ในคุณสมบัติของรายการ(มันคือ Entity และ Link )  คำสั่งที่เราสามารถใช้ในการค้นหาได้ประกอบด้วย

         ลักษณะการทำงาน เมื่อเราใช้คำสั่ง Search จะมีหน้าต่างย่อย หรือที่เรียกว่า Search pane ขึ้นมา ให้เราพิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการจะค้นหา เช่น ข้อความ วลี หมายเลข วัน รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กำหนดไว้ในคุณสมบัติของรายการ มันจะมีประโยชน์ตรงที่ในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าข้อมูลนั้นมีหรือไม่อย่างไร ลักษณะการทำงานมันจะโชว์รายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะนิดเดียวมันก็จะโชว์มาให้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้  การใช้คำสั่ง Search

2.คำสั่งการค้นหาคำ ตัวอักษร (Find Text)

         คือการค้นหาที่เบื้องต้นและง่ายที่สุดของโปรแกรม เป็นการค้นหาคำหรือวลีที่เราระบุว่าต้องการจะค้นหาในรายละเอียดของรายการ เช่นการหาโดย ระบุหมายเลขโทรศัพท์ในรายการของชาร์ตทัั้งหมด

รายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหาโดยใช้คำสั่ง Find text

           การค้นหาเชิงโครงสร้าง  เบื้องต้นใช้วิธีการสร้างโครงสร้างสำหรับการค้นหา ซึ่งเป็นการค้นหาข้อมูลในคุณสมบัติเฉพาะ ของรายการในชาร์ต ยกตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหาคุณสมบัติ ตามชนิดของ Entity การค้นหาตามชื่อของ Identity & label การค้นหาคุณสมบัติของ Attributes แต่ก่อนเราจะค้นหาเราต้องสร้างโครงสร้างขึ้นมาก่อน เช่น สร้างเฉพาะ Entity หรือทั้ง entity และความสำพันธ์ระหว่างกัน 

การค้นหาแบบโครงสร้างนี้ เราต้องเข้าใจโครงสร้างในชาร์ตของเราอย่างดี การค้นหาจึงสรุปสมบูรณ์

รายละเอียดเกี่ยวกับการค้นหา โดยใช้คำสั่ง Visual Search.

สรุปการค้นหาข้อมูล ในโปรแกรม i2  จะเห็นว่า การค้นหาคำ หรือวลี หรือตัวอักษร หรือตัวเลข ได้แบ่งการค้นหา ออกเป็น 3 คำสั่ง มีตั้งการค้นหาแบบทั่วไป ค้นหาแบบละเอียด ค้นหาแบบโครงสร้างตามที่เราได้วางรูปแบบการสร้างชาร์ตไว้

เพราะฉพาะ ในการเขียนชาร์ตหรือการนำเข้าโปรแกรม I2 อย่างมองข้าในส่วนของพื้นที่ฐานที่อธิบายเกี่ยวกับ Entity ,Link ,Properties หากใครไม่เข้าใจ ก่อนจะค้นหาโดยเฉพาะการค้นหาแบบโครงสร้างหรือ Visual Search แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับรายละเอียดพวกนี้ก่อน 

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *