Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Category: i2_Find networks

Find networks

สรุปคำสั่งการค้นหาเครือข่าย(Find networks)เพื่อให้เข้าใจคำสั่งในกลุ่ม Find Network Group จะได้แยกแยะแต่ละคำสั่งได้

คำสั่ง Find clusters ในโปรแกรม i2

คำสั่ง Find clusters ในโปรแกรม i2 เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ว่า เมื่อใช้คำสั่งนี้แล้ว มีการติดต่อกันในลักษณะเป็นกลุ่มเครือข่ายมีกี่กลุ่ม