Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Category: i2_Importing with a specification

Importing with a specification

Importing with a specification การนำเข้าข้อมูลด้วยรูปแบบหรือข้อกำหนดที่เรากำหนดขึ้นมาเอง ตามขั้นตอนตัวช่วยของโปรแกรมในการนำเข้า

Import Specification

Import Specification คือการที่เรานำเข้าแล้วใช้ตัวช่วยในการนำเข้าของโปรแกรม จนเสร็จออกมาเป็นชาร์ต แล้วเราบันทึกรูปแบบการนำเข้านั้น

Setting date and time formats

Setting date and time formats ปรับแต่งรูปแบบวันเวลาในขั้นตอนการนำเข้า ให้เหมาะสม หรือแก้ปัญาเมื่อโปรแกรมแจ้งปัญหา ให้เราทราบและไม่สามารถดำเนินขั้นตอนต่อไปำด้

Import designs

ออกแบบในขั้นตอน Import designs ชาร์ตที่เราต้องการให้ออกมาเป็นแบบไหนตรงกับความต้องการหรือไม่ รวมทั้งสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ดีหรือไม่ อยู่ในขั้นตอนนี้

Transforming incoming data

Transforming incoming data เป็นขั้นตอนการแปลงข้อมูลที่จะนำเข้า พูดง่ายคือการปรับแต่งข้อมูลในคอลัมภ์ให้เหมาะสม หรือมีรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับการนำเข้าข้อมูล

Selecting rows for import

Selecting rows for import เป็นขั้นตอนการเลือกแถวเพื่อนำเข้าโปรแกรมI2 รวมถึงการกำหนดหัวของคอลัมภ์ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการจัดการในขั้นตอน Import Designs

แก้ไขคุณสมบัติ Link ใน Import designs

แก้ไขคุณสมบัติ Link ใน Import designs เป็นการแก้คุณสมบัติที่ค่อนข้างจะสำคัญมากกว่า Entity เพราะมีการกำหนดค่าคุณสมบัติได้หลากหลาย โดยเฉพาะการกำหนดค่าอ Attribute