Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Category: i2_List the contents of your chart

คำสั่งแสดงรายการที่เชื่อมต่อบ่อย

คำสั่งแสดงรายการที่เชื่อมต่อบ่อย จำนวนการเชื่อมโยงของรายการ เป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ เราสามารถแสดงจำนวนการติดต่อระหว่าง Enities และ link ได้ด้วยจำนวน link ที่แสดงออกมา หลังจากนั้นก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบการเลือกรายการเพื่อที่เน้นให้เห็นชัดขึ้นในชาร์ตของเรา