Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Routing LAN traffic ผ่าน OpenVPN

Routing LAN traffic ผ่าน OpenVPN เป็นการกำหนดให้สามารถเข้าถึง Server หรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในขาแลนของ Pfsense

ข้อแตกต่างระหว่าง Gateway and Router

ข้อแตกต่างระหว่าง Gateway and Router ในความเป็นจริงหากเป็นระบบเครือข่ายภายในบ้านทั่วไป มันคือตัวเดียวกันนั้นแหละแต่ทำหน้าที่แตกต่างกัน

Adding an image

Adding an image คือการแทนที่ icon มาตรฐานที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้อยู่ในรูป Icon Theme line และ Event Frame ให้นำเสนอด้วยรูปภาพที่เราปรับแต่งได้

Setting the description

Setting the description การเพิ่มคำอธิบาย เพื่อขยายความข้อความให้กับ Entity รวมถึงการให้ระดับความน่าเชื่อถือ ของแต่ละรายการ

Adding Information to Item

Adding Information to Item คือการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ Entity และ Link ในส่วนนี้คือการกำหนดคุณสมบัติให้กับรายการดังกล่าว

Linking Entities

Linking Entities คือการเชื่อมโยงหรือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Entities เพื่ออธิบายหรือบรรยายความสำพันธ์ระหว่าง 2 Entity