Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

ตั้งค่าวันและเวลา

ตั้งค่าวันและเวลา ในโปรแกรม i2 นี้ เป็นการตั้งค่าในกรณีที่เราเขียนชาร์ต ส่วนกรณีนำเข้าการกำหนดค่า หรือตั้งค่า เราสามารถกำหนดได้ในหน้า Import Designs และ แต่ต้องเข้าใจและอย่าสับสนกับการกำหนดรูปแบบของวันเวลา

การตั้งค่าวันเวลา คือกำหนดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ตอนที่เรากำลังเขียนชาร์ต แต่เป็นห้วงเวลาที่เราการจะบรรยายว่า ในในห้วงเวลาดังกล่าวเกิดอะไรขึ้น เรากำหนดวันอย่างเดียวหรือเวลาอย่างเดียว หรือทั้งคู่ก็ได้ ในกรณีที่เราไม่ทราบแน่ชัด เราสามารถเขียนอธิบายประมาณการ ได้ว่า เป็นเวลาห้วงไหนอย่างไร

ส่วนการกำหนดรูปแบบวันเวลา คือการแสดงผลรูปแบบของวันเวลา เช่น 02-Sep-23 หรือ 02/09/2023 นั้นคือการกำหนดรูปแบบเวลา ในการกำหนดรูปแบบเวลาเรากำหนดเพื่อให้โปรแกรมรับรู้ว่ารูปแบบวันเวลาที่เราต้องการจะใช้ในคอมพิวเตอร์นั้นเราได้กำหนดรูปแบบวันเวลาแบบไหน เพื่อบอกให้โปรแกรมได้รับรู้ หากโปรแกรมไม่รับรู้หรือเราไม่ได้กำหนดรูปแบบวันเวลาให้ถูกต้องโปรแกรมจะแจ้งว่าผิดพลาด เนื่องจากโปรแกรมไม่รับรู้ เราจึงต้องกำหนดให้โปรแกรมทราบ เพื่อให้สามารถดำเนินการ Import ข้อมูลได้ หากไม่ได้กำหนดให้ถูกต้อง ปุ่มการนำเข้าจะไม่แสดงให้เห็น

วิธีการตั้งวันเวลา

  1. เปิดหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติขึ้นมา ง่ายที่สุดคือเลือกตัวที่เราต้องการกำหนดแล้ว ดับเบิลคลิก
  2. เลือกคุณสมบัติ (Item Properties )
  3. หน้าต่าง Date & Time ปรากฏขึ้น
ตั้งค่าวันและเวลา

ให้คลิกเลือก ที่ Date และ Time หลังจากนั้นก็กำหนด วันหรือเวลาที่เราการตั้งค่า หากเราไม่ทราบวันเวลาแน่ชัด ให้เขียนไว้ใน description (ขวามือ) หลังจากนั้นให้เราเลือก Time Zone (ส่วนค่าโปรแกรมจะเลือกไว้ให้แล้ว นั้นคือ GMT+7

ต่อมาเลือการจัดวางเรียงในชาร์ตว่าต้องการให้รายการนั้นวางเรียงกันอย่างไร (การกำหนดค่านี้ มีเฉพาะเมื่อเราเลือก Entity เท่านั้น หากเลือก Link จะไม่มี 3 รายการนี้)

ตัวเลือกคำอธิบาย
Freeรายการที่เรากหนด จะเลื่อนหรือเคลื่อนตัวไปได้ทุกที่ในชาร์ต
Orderedมันจะไม่สามารถเลือนไปด้านซ้ายหรือด้านขวาของ ตัวอื่นได้
Controlling (Ordered with Date & Time)มันจะเรียงตามวันเวลาที่เกิดขึ้น คือการเคลื่อนที่จะถูกควบคุมด้วยวันเวลา
Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *