Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

Adding an image

Adding an image คือการแทนที่ icon มาตรฐานที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้อยู่ในรูป Icon โดยใช้ภาพแทน นอกจาก รูปแบบ icon แล้ว Theme line และ Event Frame ให้นำเสนอด้วยรูปภาพที่เราต้องการได้

แต่เงื่อนไขในการแทนที่ ในคู่มือของโปรแกรมกำหนดไว้ว่า เมื่อเราเพิ่มภาพเข้าไปยัง Entity มันจะโชว์แทนที่ Icon ที่เป็นชนิดของ Entity และสามารถนำภาพไปใช้เป็นตัวแทนได้เฉพาะ Icon ,theme line ,event frame การนำเสนอรูปแบบอื่นไม่สามารถจะใช้ภาพแทนได้

การเพิ่มภาพไปยังรายการที่เราเลือก

  1. เปิดหน้าต่างแก้ไขคุณสมบัติของรายการที่เราต้องการแก้ไขขึ้นมา โดยการดับเบิลคลิก หรือวิธีการใดที่เราถนัด
  2. Select Style > Picture

ก่อนจะเพิ่มภาพ สิ่งแรกที่เราต้องดำเนินการก่อนคือ ต้องหาที่ตั้งของภาพที่เราต้องการแทนที่ก่อน เมื่อเราทราบที่ตั้งของภาพแล้ว วิธีการมีอยู่ 3 วิธี นั้นคือ

  1. การ Browse เพื่อเปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการ แล้วเลือกมาแทนที่
  2. คัดลอกไฟล์ภาพทีเราต้องการดังกล่าวมาวาง โดยการเลือก Paste
  3. หรือเปิดหน้าต่างคู่กัน และลากมาไว้ตรงที่เขียนว่า Drop picture here

ส่วนการกำหนดขนาดของภาพ ให้ดูตรง Size จะมี 2 ตัวเลือก

Enlargement คือการปรับขนาดภาพโดยการเลือกขนาด (ตรงลูกศรชี้ลง)

Custom เลือนเพื่อปรับขนาดตามที่เราต้องการ

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *