Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

คำสั่ง Find clusters ในโปรแกรม i2

คำสั่ง Find clusters ในโปรแกรม i2 เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ว่า เมื่อใช้คำสั่งนี้แล้ว มีการติดต่อกันในลักษณะเป็นกลุ่มเครือข่ายมีกี่กลุ่ม

คำสั่ง Find clusters คือคำสั่งการค้นหาการวมตัวเป็นกลุ่มของ Entities 

ส่วนความหมายของ Cluster (คลัสเตอร์) คือกลุ่มของ Entities ที่มีการเชือมต่อซึ่งกันและกันมาก entities ที่อยู่ภายนอกกลุ่ม 

การหา cluster มันจะมีประโยชน์มากในชาร์ตที่มีข้อมูลมาก และมีการเชื่อมโยงกันของ enitities  เป็นจำนวนมาก เราสามารถใช้คำสั่งนี้ เพื่อแยกหรือดูการเชื่อมต่อว่ามีกลุ่มที่ติดต่อกันมากี่กลุ่ม หรือเพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ เช่นการกำหนดเป็นคีย์หลักในการสืบสวนหรือตามเป้าหมายประเด็นของเรา

คลัสเตอร์คือกลุ่มของ entities ที่มีการเชื่อมต่อกันมาก กว่ากลุ่มอื่นภายนอก การค้นหาเพื่อหาว่าในเครือข่ายทั้งหมด มีกลุ่มที่ติดต่อกันมาก ที่เป็นคลัสเตอร์ เพื่อจะได้เน้นหากลุ่มที่เป็นไปได้ว่า เป็นกลุ่มหลัก

การทำงาน จะอธิบายอีกที มาดูขั้นตอนการดำเนินการก่อน

อ้างอิงไฟล์ประกอบบทความชื่อ  Financial Transactions – Association.anb

ตามเส้นทางที่เก็บในเครื่อง C:\Users\Username\AppData\Local\i2\i2 Analyst’s Notebook 9\en-US\Example Charts\Financial Transactions – Association.anb

การใช้คำสั่ง Find clusters ในโปรแกรม i2

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • คลิกที่เมนู  Analyze tab
 • ทางเลือก ในการปรับแต่ง หรือต้องการดูว่า เรามีการระบุกฏเกณฑ์ในการค้นหาและสร้างอย่างไรบ้าง ใช้คำสั่งดังนี้
  •  ให้ดูในกลุ่ม  Find Networks 
  • คลิก Find Clusters > Find Clusters Setup.
  • หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างการปรับแต่ง  Setup Clusters เปิดขึ้น
 • ในกรณีที่เราต้องการค้นหา clusters ทันทีไม่ต้องการดูว่าเราปรับแต่งการหาอะไรไว้บ้าง ให้ใช้คำสั่ง
  • in the Find Networks group, click Find Clusters > Link Connectivity Clusters.

ผลลัพที่ได้จากการหาว่ามีคลัสเตอร์ในเครือข่ายหรือไม่

จะเห็นว่า มีการสร้างคลัสเตอร์ให้แล้ว ว่ามีคนที่มีการติดต่อกันมากคือกลุ่มที่แสดงดังภาพ ทำให้เราสามารถเน้นไปยังกลุ่มนั้นได้

คิดว่า ในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมในส่วนบทความคือ

 • การปรับแต่งระบุกฏเกณฑ์ในการค้นหาและสร้าง ในขั้นตอนนี้

 in the Find Networks group, click Find Clusters > Find Clusters Setup. The Setup Clusters window opens.

 • กับการขยายวงคลัสเตอร์

แต่โดยภาพรวมหากเข้าใจความหมาย การใช้งาน สามารถใช้งานได้แล้ว การปรับแต่งบางตัว ถ้าข้อมูลมากมันจะทำให้สับสน เอาที่โปรแกรมวางให้ไปก่อน หรือปรับแต่ง แต่ละครั้งเมื่อใช้งานที่จำเป็น

Tags:  , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *