Mr.Green

สร้าง บันทึกและแบ่งปัน

พิมพ์ค้นหาบทความได้ในช่องค้นหา

jitsi on debian

การติดตั้ง ระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้ jitsi

ข้อมูลอ้างอิง แหล่งที่มาได้รับคำแนะนำจาก เว็บไซต์นี้

https://www.c-rieger.de/jitsi-konferenzen/

ภาพรวมของเนื้อหา

 1. การติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น ก่อนการติดตั้ง jitsi
 2. ติดตั้ง  jitsi
 3. ขั้นตอนการปรับแต่ง

สิ่งที่น่าจะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนติดตั้ง

 • จดโดเมน และที่สามารถเข้าแก้ไข โดยเพิ่ม  A record หรือจัดการ Dns Management ได้  
 • ต้องเตรียมการเรื่อง การเข้ารหัส SSL  Certifications โดยเรียกใช้ https 
 • ตั้งชื่อ โอสต์ ให้ตรงกับที่เราเข้าไปแก้ไขใน การจัดการโดเมน 
 • ศึกษาการจัดการโดเมน เพราะที่จดแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกัน

ติดตั้ง แพ็คเก็ตที่จำเป็นสำหรับติดตั้ง

เปลี่ยน user เพื่อให้สะดวกในการติดตั้ง โดยเข้าไปสิทธิ์ ของ Root  โดยหากเป็นผู้ใช้ทั่วไป จะมีเครื่องหมาย $ หน้าคำสั่ง  แต่ถ้าเป็น root  จะเป็นเครื่องหมาย  #

$sudo -s

ติดตั้งแพ็คเก็ตที่จำเป็น

#apt install gnupg2 git lsb-release ssl-cert ca-certificates apt-transport-https tree locate software-properties-common dirmngr screen htop nano net-tools zip unzip curl ffmpeg ghostscript libfile-fcntllock-perl curl socat certbot -y

เข้าแก้ไข hosts    คำสั่ง vi หรือใช้คำสั่งอื่นที่ถนัดก็ได้ครับ มีหลายตัว เช่น vim  nano ในส่วนตัวถนัด  vi เพราะความเคยชิน และมาพร้อม linux ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม แต่ หากดูให้ดี คำสั่งด้านบน ก็มีคำสั่ง ติดตั้ง nano  ให้ระวังนะครับ คำสั่ง พวกนี้ หากเราพิมพ์ชื่อไฟล์ไม่ถูกมันจะเท่ากับเราสร้างไฟล์ใหม่

# vi /etc/hosts

#echo “deb [arch=amd64] http://nginx.org/packages/mainline/debian $(lsb_release -cs) nginx” | tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

# echo “deb https://download.jitsi.org stable/” | tee /etc/apt/sources.list.d/jitsi.list

#curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo apt-key add –

#wget -qO – https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | sudo apt-key add –

#apt update && apt upgrade -y

#apt remove –purge nginx nginx-extras nginx-common nginx-full apache2 apache2-* -y –allow-change-held-packages

การติดตั้ง Nginx

apt install nginx -y

# systemctl enable nginx.service

# mv /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bak && touch /etc/nginx/nginx.conf

# vi /etc/nginx/nginx.conf

nginx

user www-data;
worker_processes auto;
pid /var/run/nginx.pid;
events {
worker_connections 1024;
multi_accept on; use epoll;
}
http {
server_names_hash_bucket_size 64;
access_log /var/log/nginx/access.log;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
set_real_ip_from 127.0.0.1;
real_ip_header X-Forwarded-For;
real_ip_recursive on;
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;
sendfile on;
send_timeout 3600;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
open_file_cache max=500 inactive=10m;
open_file_cache_errors on;
keepalive_timeout 65;
reset_timedout_connection on;
server_tokens off;
resolver 127.0.0.53 valid=15s;
resolver_timeout 5s;
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

# vi /etc/nginx/conf.d/http.conf

nginx

server {
    server_name host.dedyn.io;
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    charset utf-8;
    root /var/www;
    location ^~ /.well-known/acme-challenge {
     default_type text/plain;
     root /var/www/letsencrypt;
    }
    location / {
        return 301 https://$host$request_uri;
    }
 }

# service nginx restart

จัดการเกี่ยวกับ Firewall

#mkdir -p /etc/nginx/sites-available
# mkdir -p /etc/nginx/sites-enabled
# mkdir -p /etc/nginx/modules-enabled

แทรกนิด คำสั่ง mkdir คือการสร้างไดว์เร็กเตอรี่  และหากเราต้องการ สร้างไดว์เร็คเตอรี่ย่อยอีกชั้น เราต้องใ้ช้คำสั่ง mkdir -p   ไม่งั้นจะสร้างไม่ได้

# apt install ufw -y
# ufw allow 22/tcp
# ufw allow 80/tcp
# ufw allow 443/tcp
# ufw allow 5000/udp
# ufw allow 10000/udp
# ufw logging medium && ufw default deny incoming && ufw enable && service ufw restart

Add Your Heading Text Here

# adduser –disabled-login acmeuser

# vi /etc/sudoers

[..]
User privilege specification
root ALL = (ALL: ALL) ALL

acmeuser ALL = NOPASSWD: / bin / systemctl reload nginx.service
[…]

su – acmeuser
curl https://get.acme.sh | sh
exit

#su – acmeuser -c “.acme.sh/acme.sh –set-default-ca –server letsencrypt”

# mkdir -p /var/www/letsencrypt/.well-known/acme-challenge /etc/letsencrypt/rsa-certs /etc/letsencrypt/ecc-certs

# chmod -R 777 /var/www/letsencrypt /etc/letsencrypt && chown -R www-data:www-data /var/www/ /etc/letsencrypt

# su – acmeuser

TypeScript

# acme.sh --issue -d lms.csd5.info --server letsencrypt --keylength 4096 -w /var/www/letsencrypt --key-file /etc/letsencrypt/rsa-certs/privkey.pem --ca-file /etc/letsencrypt/rsa-certs/chain.pem --cert-file /etc/letsencrypt/rsa-certs/cert.pem --fullchain-file /etc/letsencrypt/rsa-certs/fullchain.pem --reloadcmd "sudo /bin/systemctl reload nginx.service"

PHP

# acme.sh --issue -d lms.csd5.info --server letsencrypt --keylength ec-384 -w /var/www/letsencrypt --key-file /etc/letsencrypt/ecc-certs/privkey.pem --ca-file /etc/letsencrypt/ecc-certs/chain.pem --cert-file /etc/letsencrypt/ecc-certs/cert.pem --fullchain-file /etc/letsencrypt/ecc-certs/fullchain.pem --reloadcmd "sudo /bin/systemctl reload nginx.service"

#exit

# cd /etc/nginx/conf.d

# mv default.conf default.conf.disabled && touch default.conf
# service nginx restart
# cd /

Add Your Heading Text Here

# apt install -y –no-install-recommends jitsi-meet

กรอก

ขั้นตอนนี้ คือการเลือก SSL  certifitcate ว่าจะเลือกแบบไหนระหว่างการสร้างขึ้นมาใหม่ หรือ ใช้ตัวการเข้ารหัสหรือตัวรับรองที่สร้างไว้แล้ว  ตามภาพ ให้เลือกตัวล่าง เพราะเราได้สร้างไว้แล้ว

เลือกเส้นทางที่เก็บไฟล์  privkey.pem

 เลือก เส้นทางที่เก็บไฟล์  fullchain.perm

# vi /etc/systemd/system.conf

# systemctl daemon-reload

# rm -f /etc/nginx/sites-enabled/lms.csd5.info.conf
# mv /etc/nginx/sites-available/lms.csd5.info.conf /etc/nginx/conf.d/

# cd /etc/nginx/conf.d/
# mv http.conf http.conf.disabled

# vi /etc/nginx/conf.d/lms.csd5.info.conf
# vi /etc/jitsi/meet/lms.csd5.info-config.js

# service nginx restart && service prosody restart && service jicofo restart && service jitsi-videobridge2 restart

# nginx -t

# vi /etc/nginx/conf.d/lms.csd5.info.conf

# service nginx restart && service prosody restart && service jicofo restart && service jitsi-videobridge2 restart

Tags:  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *